REGISTRATÚRA

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach určuje, že niektoré záznamy musíte uschovávať až niekoľko desiatok rokov. Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. venuje veľkú pozornosť archívnemu a registratúrnemu systému, požaduje, aby sa záznamy systematicky a odborne spracovávali. Spracovanie registratúrneho poriadku a plánu je len prvým krokom k zaisteniu odbornej správy registratúrnych záznamov. Vypracovaný registratúrny poriadok, ale najmä registratúrny plán zabezpečí, či sa Vaša firma v krátkej budúcnosti vysporiada so správou registratúrnych záznamov, alebo či si len odloží riešenie problémov do budúcnosti.

Ponúkame Vám celý balík služieb spojený s registratúrou a úschovou dokumentov:
  1. Vypracujeme registratúrny plán a poriadok pre firmy v oblasti registratúry pôvodcu záznamov
  2. Poskytneme poradenskú činnosť a pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike registratúry záznamov a nového zákona
  3. Zavedieme registratúrny systém vo firmách, metodicky usmerníme zamestnancov pre vedenie registratúrneho denníka, triedenie, evidovanie, ukladanie a značenie záznamov, ukladanie do registratúrneho strediska a následne prípravu dokumentov na vyraďovacie konanie
  4. Zabezpečíme spoľahlivú a dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov vo vlastných priestoroch vyhradených pre tieto účely
  5. Vedieme správu registratúrneho strediska alebo úložného miesta tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitu registratúrnych záznamov

Dôverujte našim skúseným a kvalifikovaným pracovníkom a zverte im dôležitú a zodpovednú prácu!